TH | EN

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ\nกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

หากไม่รู้จัก ความตาย
ย่อมไม่รู้จักความหมาย
ของการมีชีวิต

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อ่านต่อ

ถ้า เปรียบชีวิต กับเพลง

โน้ตสุดท้ายจะมีความสำคัญ

ไม่น้อยกว่าโน้ตตัวแรก

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อ่านต่อ
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
คุณวิเชียร พงศธร

คุณภาพของ สังคมสูงวัย
จะเกิดขึ้นได้หากเราช่วยกัน
ดูแลความสุขของกันและ
กันในทุกๆวัน

คุณวิเชียร พงศธร อ่านต่อ

การเตรียมตัว ก่อนจากลา
ต้องคำนึงถึงภาระรอบด้าน
ที่มีอยู่ โดยเฉพาะความ
พร้อมในเรื่องการเงิน

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อ่านต่อ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
คุณณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ

มีชีวิตอยู่

อย่าง มีความสุข

คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ อ่านต่อ

กายเสื่อมไป เพราะไม่เที่ยง

แต่ใจมั่นคงได้

รักษาใจ ด้วยใจ

สร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่สงบงาม

คุณปวีณา วิริยประไพกิจ อ่านต่อ
คุณปวีณา วิริยประไพกิจ
คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์

การ ยอมรับความจริง เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

สำหรับผู้ป่วย-ผู้สูงวัยและผู้ดูแล

คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ อ่านต่อ

คณะที่ปรึกษา

พระราชพัชรมานิต (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)

ยิ่งเราเข้าใจหลักธรรมที่ว่า
ทุกสิ่งเป็นไปตาม เหตุและปัจจัย
และเข้าใจความจริงของกายกับใจ
ความเชื่อเรื่องการดับสูญ
หรือการมีชีวิตนิรันดร์ย่อมจะลดลง

พระราชพัชรมานิต (ฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร)

ทำเต็มที่
แต่ไม่ซีเรียส

พระไพศาล วิสาโล
พระไพศาล วิสาโล
ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

เจตนาดีที่มีต่อผู้ป่วย
ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผู้ป่วย
มิใช่สิ่งที่ตัวเราคิดว่าดีที่สุด

ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส

เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
เปลี่ยนจากการรักษาให้หายขาดหรือยื้อชีวิต
เป็นการรักษาที่มุ่งเน้น คุณภาพชีวิต
ที่ดีที่สุดของผู้ป่วยเป็นหลัก

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์