ชีวามิตร
19 January 2023
0
Share

กิจกรรม

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย

กิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ให้สามารถนำไปวางแผนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” ในเชิงลึก ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง

รับสมัคร

วันที่ 19 มกราคม 2023 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2023

ร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2023

เวลา 06:00 - 09:00 น.

สถานที่

สัปดาห์ที่ 1- 6 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting / สัปดาห์ที่ 7 เสวนาปิดห้องเรียนวิชาชีวิต แบบ Onsite 1 ครั้ง ในวันเสาร์ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่การจัดงานรอประกาศจากทางชีวามิตรอีกครั้ง)

ค่าลงทะเบียน

เรียนฟรี


มาร่วมเรียนรู้วิชาชีวิตเพื่อดูแลตนเองและคนที่คุณรัก เพื่อลมหายใจสุดท้ายที่เป็นสุขกับโครงการห้องเรียนชีวิต กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ "วิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจและมิติกฎหมาย" อัดแน่นด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านการวางแผนทางการเงิน ที่จะมามอบความรู้ให้สามารถนำไปวางแผนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” ในเชิงลึก ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง


🔸รับสมัครทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ
🔸เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
🔸รับจำนวน 500 ท่าน


ช่วงวลาการรับสมัคร

🔸เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 29 มกราคม 2566
🔸ประกาศรายชื่อและส่งอีเมลแจ้งผลให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรม ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


ช่วงเวลาจัดอบรม

🔸ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2566
🔸เวลา 13:00-16:00 น.


สัปดาห์ที่ 1- 6 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
สัปดาห์ที่ 7 เสวนาปิดห้องเรียนวิชาชีวิต แบบ Onsite 1 ครั้ง ในวันเสาร์ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. (สถานที่การจัดงานรอประกาศจากทางชีวามิตรอีกครั้ง)


บทเรียนที่ 1 วางแผนการเงินและกฎหมายให้ “อยู่ดี – ตายดี”


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


การบริหารจัดการทรัพย์สินและคุณภาพชีวิตจนลมหายใจสุดท้าย พินัยกรรมและมรดก แนวคิดสำหรับธุรกิจครอบครัว การตั้งผู้พิทักษ์ – ผู้อนุบาล และการทำLiving Will


วิทยากร:

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธานกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประธานกรรมการ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน

ประธานกรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)


ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน ด้านตลาดทุน การซื้อควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการ กองทุนส่วนบุคคล การวางแผนภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจครอบครัว


บทเรียนที่ 2 รู้จักสิทธิและแผนดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตปลายทาง


วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


เรียนรู้และเข้าใจสิทธิด้านสุขภาพจากภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้วางแผนการเงินและการดูแลตัวเองล่วงหน้า การวางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพด้วยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ


วิทยากร:

คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


คุณพีระพัฒน์ เหรียญประยูร

Managing Director, Wealth Planning and Non Capital Market Head ใน Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย


บทเรียนที่ 3 เตรียมพร้อม วางแผน ให้อยู่และจากอย่างหมดห่วง


วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


แนวคิดและคำแนะนำในการวางแผนการเงินและการดูแลชีวิตให้ดีจนถึงลมหายใจสุดท้าย สำหรับมนุษย์เงินเดือน นักธุรกิจ และคนทำงานอิสระ


วิทยากร:

คุณภูมิ วิสิฐนรภัทร

Co-Founder Noburo Platform (สตาร์ทอัพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินพนักงาน)


ดร. รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

ที่ปรึกษาธุรกิจ, วิทยากร และ Founder The Practical และ Facebook Fanpage มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่ (ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า 840,000 คน)


บทเรียนที่ 4 กฎหมาย การเงิน การลงทุน เพื่อชีวิตสูงวัยที่มีคุณภาพ


วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


เรียนรู้กฎหมายผู้สูงอายุในประเทศไทย และแนวทางการวางแผน เพื่อเตรียมพร้อมทั้งการเงิน การลงทุน

และคุณภาพชีวิต เพื่อชีวิตปลายทางที่ดี


วิทยากร:

คุณไพศาล ลิ้มสถิต

กรรมการบริหารศูนย์กฎหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์


คุณกชพร คะสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)


บทเรียนที่ 5 เรียนรู้สิทธิผู้ป่วย และการดูแลชีวิตระยะท้ายด้วย ACP + Living Will


วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


เรียนรู้สิทธิผู้ป่วย การวางแผนคุณภาพชีวิตระยะท้ายตามแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง

เรียนรู้ เข้าใจแนวคิด พร้อมคำแนะนำการทำ Advance care planning และ Living Will รูปแบบต่าง ๆ


วิทยากร:

คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)


นอ. นพ. พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์

วิสัญญีแพทย์ และที่ปรึกษาทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


บทเรียนที่ 6 การดำเนินการด้านกฎหมายและทรัพย์สินเมื่อสูญเสียสมาชิกในครอบครัว


วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.


การจัดการด้านกฎหมายและทรัพย์สิน เมื่อมีการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว


วิทยากร:

คุณพีระพัฒน์ เหรียญประยูร

Managing Director, Wealth Planning and Non Capital Market Head ใน Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย


เสวนาปิดห้องเรียนวิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย (รูปแบบ Onsite)

หัวข้อ กฎหมาย - เงินทอง เรื่องต้องรู้เพื่อ “อยู่ดี – ตายดี”


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

(สถานที่จัดงานชีวามิตรจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ของชีวามิตร


 • ความรู้เรื่องกฎหมายและเงินทอง สำคัญอย่างไรต่อการวางแผนชีวิตให้อยู่ดี – ตายดี
 • มุมมองต่อเรื่องการวางแผนชีวิตให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวเอง แต่ยังมีผลต่อคนข้างหลัง
 • การตายดีส่งผลต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค ได้อย่างไร
 • แลกเปลี่ยนมุมมองส่วนตัวต่อประเด็นระหว่าง “ตายก่อนเงินหมด” และ “เงินหมดก่อนตาย”
 • คำว่า “ตายอย่างหมดห่วง” จะหมดห่วงจริง ๆ ได้ต้องวางแผนอย่างไร
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ว่า การอยู่ดีส่งผลต่อการตายดี และการตายดีก็ส่งผลต่อการอยู่ดีของคนที่เหลืออยู่


วิทยากร:

 • ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 • ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล
 • คุณพีระพัฒน์ เหรียญประยูร


เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

 1. เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครทันที
 2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ชีวามิตรจะตอบกลับผ่านทางอีเมลเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องส่งอีเมลตอบกลับ (Reply) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าห้องเรียน วิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจและมิติกฎหมาย ภายในวันที่กำหนดในอีเมล มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามทั้ง 2 แบบฟอร์ม ดังนี้ แบบทดสอบก่อนเริ่มเรียนบทเรียนที่ 1 และแบบทดสอบหลังจบบทเรียนที่ 6 (โดยผู้ที่ตอบแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน ครบทั้ง 2 แบบฟอร์ม จะได้รับประกาศนียบัตรจากชีวามิตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 4. ผู้สมัครจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเองแล้วว่า สามารถเข้าเรียนต่อเนื่องจนครบทั้ง 6 สัปดาห์ได้เท่านั้น (ไม่รวมงานเสวนาปิดห้องเรียนแบบ Onsite)
 5. ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนจึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารของโครงการห้องเรียนชีวิตก่อนใคร เพิ่มเป็นเพื่อนกับชีวามิตร ที่ LINE ID : @cheevamitr (มี @ ด้วยนะคะ) หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40urg1907j


สอบถามเพิ่มเติม

Line ID: @cheevamitr

Email: info.cheevamitr@gmail.com

โทร. 084 095 5564


โครงการห้องเรียนชีวิต กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ "วิชาชีวิต มิติเศรษฐกิจ และมิติกฎหมาย" ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สนับสนุนบทความโดย
ชีวามิตร
ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE