ชีวามิตร
9 August 2022
0
Share

กิจกรรม

Family Workshop คุยกันวันนี้ดีที่สุด กับชีวามิตร

Family Workshop คุยกันวันนี้ดีที่สุด กับชีวามิตร

กิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) การวางแผนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” ในรูปแบบเวิร์คช็อปสำหรับครอบครัว

รับสมัคร

วันที่ 9 สิงหาคม 2022 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2022

ร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2022 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2022

เวลา 08:00 - 17:00 น.

สถานที่

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

ค่าลงทะเบียน

-


ชีวามิตรจัดกิจกรรมให้กับ ครอบครัวลือกิตินันท์ ครอบครัวปฐวีกานต์ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี กิจกรรมนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสเปิดใจ รับฟัง แลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ และเรียนรู้การเตรียมตัว เตรียมใจ เพื่อวางแผนชีวิตให้ถึงลมหายใจสุดท้าย รวมถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้าย และการตายดี ครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติกฎหมาย มิติจิตใจ มิติการแพทย์ มิติสังคม/การสื่อสาร และมิติเศรษฐกิจ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และตอบคำถาม เรื่องการวางแผนชีวิตเพื่อ "อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข" ดังนี้  • ใกล้ตัวใกล้ใจ ด้วยรักและผูกพัน โดย ครูแอ๋ว อรชุมา ยุทธวงศ์
  • Period of Peace เล่าเรื่อง ใจฟู – inspired โดย คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์
  • สุขกาย สุขใจ สุขภาพดี (Talk & Shared Cases) โดย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
  • ออกแบบชีวิตวันนี้เพื่อวันหน้า Wealth & Legal , Living Will โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
  • เจ็บปวดแบบไหน ถูกใจเรา Pain Management โดย นอ.นพ. พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์


ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE