activity cover
6 พฤศจิกายน 2566
0
Share

กิจกรรม

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)

วางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า สำหรับ 4 โรคฮิต มะเร็ง ไต หลอดเลือดและหัวใจ และสมองเสื่อม

รับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย


🔸ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม

🔸จำกัด 100 ท่าน เท่านั้น


ช่วงเวลาการรับสมัคร

🔸เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 12 พฤศจิกายน 2566 (เต็มแล้วปิดรับทันที)

🔸ประกาศรายชื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

🔸ส่ง Link Zoom Meeting และแบบสอบถามประเมินความพร้อม "อยู่ดี - ตายดี" ให้ทางอีเมล ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566


ช่วงเวลาจัดอบรม

🔸วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

🔸เวลา 09:00 -16:00 น.


รูปแบบกิจกรรม

🔸จัดอบรมออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 วันผ่านระบบ Zoom Meeting


กำหนดการและรายละเอียดบทเรียน

9.00 – 10.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า (Advance Care Planning)

วิทยากร: อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


10.00 – 11.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า “โรคทางสมอง”

วิทยากร: พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูน


11.00 – 12.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า “โรคมะเร็ง”

วิทยากร: ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้อำนวยการ เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม


12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน


13.00 – 14.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า “โรคไต”

วิทยากร: อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


14.00 - 15.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า “โรคหัวใจและหลอดเลือด”

วิทยากร: อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


15.00 – 16.00 น.

การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า กับการทำ Living Will

วิทยากร: คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคโภคิณ


เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

1. เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครทันที

2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันทีหลังสมัคร (โดยไม่ต้องตอบกลับเพื่อยืนยันตัวตน)

3. หากสมัครแล้วไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ รบกวนตรวจสอบอีเมลและแก้ไขอีเมลได้ที่ "ข้อมูลส่วนตัว" บนเว็บไซต์ cheevamitr.com และกดสมัครใหม่อีกครั้ง

4. ผู้สมัครจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเองแล้วว่า สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่จัดอบรมได้เท่านั้น

5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามประเมินความพร้อม ”อยู่ดี - ตายดี“ และแบบประเมินความพึงพอใจ (โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบทั้ง 2 ฉบับ จะได้รับประกาศนียบัตรจากชีวามิตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))


สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับ ACP เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าอบรมจริง ดังนี้

🔸Advance Care Planning วางแผนเพื่อดูแลชีวิตระยะท้ายล่วงหน้า https://bit.ly/49mXj3v

🔸5 ขั้นตอนง่าย ๆ วางแผนสุขภาพล่วงหน้า https://bit.ly/40uHqnK
สนับสนุนกิจกรรมโดย
ชีวามิตร
ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE