activity cover
9 พฤษภาคม 2566
0
Share

กิจกรรม

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ห้องเรียนชีวิต วิชาชีวิต มิติการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

กิจกรรมอบรมความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ให้สามารถนำไปวางแผนชีวิตเพื่อ “อยู่ดี - ตายดี” ในเชิงลึก ตลอดจนสามารถนำไปใช้ได้จริง

รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เข้าอบรมกิจกรรม ห้องเรียนออนไลน์ “วิชาชีวิต มิติการแพทย์”


🔸เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

🔸รับจำนวน 200 ท่าน


ช่วงเวลาการรับสมัคร

🔸เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2566

🔸ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

🔸ส่ง Link Zoom ของบทเรียนที่ 1 และ Pre Test (บททดสอบก่อนเรียน) ให้ทางอีเมล ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566


ช่วงเวลาจัดอบรม

🔸ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2566

🔸เวลา 13:00-16:00 น. (ยกเว้นบทเรียนที่ 1 จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. และบทเรียนที่ 3 จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.)


รูปแบบกิจกรรม

🔸สัปดาห์ที่ 1 - 6 อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

🔸สัปดาห์ที่ 7 งานเสวนาปิดห้องเรียนวิชาชีวิต แบบ Onsite 1 ครั้ง ในวันเสาร์ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. (สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


รายละเอียดบทเรียน

บทเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการดูแลแบบประคับประคองและการตายดี

 • รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย  


วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting

   

บทเรียนที่ 2 การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า (Advance Care Planning)

 • ผศ.นพ. กิติพล นาควิโรจน์

รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 3 สรีรวิทยาผู้ป่วยระยะท้าย และการดูแลแผลกดทับ

 • พ.อ.หญิง ดร.จิตรวีณา มหาคีตะ

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า                     

 • อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ

อาจารย์ประจำสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วันที่อาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00-12.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 4 การจัดการความเจ็บปวดและไม่สุขสบายกายและใจ

 • นพ. ภิญโญ ศรีวีระชัย

แพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์บริรักษ์ รพ. ศิริราช


วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 5 การรักษาที่จำเป็น และไม่จำเป็น

 • พอ.นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

 • พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและปอด ไอซียู และการดูแลแบบประคับประคอง


วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


บทเรียนที่ 6 การดูแลแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน

 • นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (Palliative care ใน กทม.)

 • พญ.น้ำทิพย์ อินทับ

หัวหน้าศูนย์ประคับประคอง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก (Palliative care จากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน ตัวอย่างงานคลินิกเบาใจ)

 • อ.พญ.เรือนขวัญ กัณหสิงห์

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Hospice ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย)


วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น.

เรียนผ่านระบบ Zoom Meeting


เสวนาปิดท้ายบทเรียนวิชาชีวิต มิติการแพทย์ (จัดแบบ Onsite)

 • รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
 • พอ.นพ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน
 • นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล


วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566

เวลา 10.00 - 16.00 น.

(สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

*หมายเหตุ มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ของชีวามิตรสนับสนุนกิจกรรมโดย
ชีวามิตร
ชีวามิตร

LIVING WILL

อยู่อย่างมีความหมาย...จากไปอย่างสงบ

การใช้สิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาตัวเอง ในช่วงสุดท้าย ของชีวิต (Living Will) และ กำหนดวิธีการรักษา

ชีวามิตร

DONATION

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

ร่วมบริจาคสนับสนุน การสร้างบทความเผยแพร่องค์ความรู้ กับชีวามิตร

DONATE