เครือข่ายการเยียวยาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ

รวบรวมข้อมูลเครือข่ายผู้ให้การดูแลด้านจิตใจ และให้ความรู้ด้านพุทธศาสนา พร้อมการฝึกปฏิบัติ

เครือข่ายพุทธิกา
เพื่อพุทธศาสนาและสังคม

กรุงเทพฯ

02 882 4387

วัดคำประมง

จ.สกลนคร

092 329 2687

ธนาคารจิตอาสา

กรุงเทพฯ

02 617 1797

I SEE U Contemplative Care

กรุงเทพฯ

02 895 0134

คิลานธรรม

กรุงเทพฯ

089 361 9451

พันดารา

กรุงเทพฯ

083 300 8119

บ้านปันรัก

จ.สุราษฎร์ธานี

-

มูลนิธิสายธาร
แห่งความหวัง

กรุงเทพฯ

-

เสมสิกขาลัย

กรุงเทพฯ

086 305 3011

กลุ่มชวนคิดชีวิตที่เหลือ

กรุงเทพฯ

084 643 9245

มูลนิธิเดินจิต

กรุงเทพฯ

-

เสถียรธรรมะสถาน

กรุงเทพฯ

02 519 1119