กลุ่มอาสาคิลานธรรม รับมอบเงินทำบุญค่าภัตตาหารในการอบรม เยียวยาใจด้วยธรรมะ

Share:

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทีมงานจากชีวามิตร ได้เดินทางไปถวายเงินทำบุญค่าภัตตาหารจากผู้มีจิตศรัทธา แด่พระภิกษุสงฆ์วิทยากรและพระผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ 3 ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” คือหลักสูตรการฝึกอบรมพระภิกษุที่มีใจอาสาไปเยี่ยมผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลและชุมชนจำนวน 70 รูป อบรม 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้พระภิกษุมีแรงบันดาลใจในการทำงานเยี่ยมผู้เจ็บป่วย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเยียวยาแบบองค์รวมแนวพุทธ ตลอดจนมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติจากการเยี่ยมจริงในโรงพยาบาล พระภิกษุที่ผ่านการอบรมเต็มหลักสูตรย่อมมีบทบาทในการช่วยเหลือทางจิตใจ สนับสนุนให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงเวลาวิกฤต

เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ให้มีบทบาทดังกล่าว ชีวามิตรจึงอาสาเป็นตัวกลางระดมเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา ถวายเป็นค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมอบรมและพระวิทยากร โดยเงินทำบุญที่รวบรวมมาได้มีจำนวน 150,790.14 บาท

อนึ่ง เงินร่วมทำบุญครั้งนี้มียอดรวมมากกว่าค่าภัตตาหารที่ใช้จริงในการอบรมครั้งนี้ ทางชีวามิตรจึงถวายเงินทำบุญส่วนที่เหลือ และที่ยังทยอยเข้ามาหลังจากนี้แก่กลุ่มอาสาคิลานธรรม เพื่อเป็นค่าภัตตาหารในการอบรมครั้งต่อไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ร่วมบุญ (การอบรมรุ่นปัจจุบันมี 4 ครั้ง ยังเหลือการอบรมอีก 2 ครั้ง)

ชีวามิตรขออนุโมทนาบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านด้วยค่ะ

ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาสาคิลานธรรมได้ที่ https://www.facebook.com/gilanadhamma

*รายละเอียดเงินร่วมทำบุญและยอดค่าใช้จ่ายมีดังนี้

  • ยอดบริจาค 150,790.14 บาท
  • ค่าภัตตาหารเฉพาะการอบรมครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 2) 96,000 บาท
  • เงินร่วมบุญจำนวน 54,790.14 บาท และเงินที่ทยอยเข้ามาหลังจากนี้ ชีวามิตรถวายเป็นค่าภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมการอบรม “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” ในครั้งต่อไป
1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ