บทเรียนจากบ้านน้ำสาน (4): การทำพินัยกรรมแบบธรรมดา

Share:

นอกเหนือจากพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับด้วยลายมือแล้ว  ผู้ทำพินัยกรรมยังใช้วิธีพิมพ์เป็นหนังสือก็ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ต้องทำเป็นหนังสือ จะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้2. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำพินัยกรรม3. ต้องมีพยานอย่างน้อยสองคน โดยพยานต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และต้องไม่เป็นหูหนวกเป็นใบหรือตาบอดทั้งสองข้าง4. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานในพินัยกรรมอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน (พยานต้องอยู่รู้เห็นการทำพินัยกรรมนั้นด้วย) อนึ่ง การแก้ไข ขูด ลบ ตกเติมในพินัยกรรมจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ทำพินัยกรรมลงลายเซ็น ลงวันที่ ต่อหน้ามีพยานอย่างน้อยสองคน โดยพยานต้องลงลายมือชื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นด้วยดูตัวอย่างแบบฟอร์มพินัยกรรมแบบธรรมดาได้ที่นี่

หรือดาวน์โหลดไฟล์ docx ได้ที่นี่ 

– – – – – – – – –

ที่มา: บทความ ดูแลร่างกายและจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้หายห่วง โดย ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

1
0

บทความยอดนิยม

ชีวิตมีชีวาเมื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบัน – คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ความตายไม่น่ากลัว เท่ากับเรากลัวความตาย กฎหมายช่วยไม่ได้ ตราบใดที่เราไม่เข้าใจ – ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทบทวนความหมายที่แท้จริงของการมีลมหายใจ ในการใช้ชีวิตอย่างมีชีวา และมีค่าสำหรับใครบางคน กับ ‘ครูเล็ก’ – ภัทราวดี มีชูธน

บทความแนะนำ

คุณภาพชีวิตและทางเลือกการตาย เริ่มต้นได้ที่การออกแบบเมือง – ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

เบื้องหน้าที่สวยงามมาจากเบื้องหลังแห่งความพยายาม – ดร. อริสรา กำธรเจริญ

เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย: สูงวัยอย่างมีคุณภาพได้ แค่ออกกำลังกาย กินให้น้อย นอนให้พอ – ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ