ด้านจิตใจ

ผู้ดูแล (Caregiver) มีบทบาทสำคัญมากในการดูแลแบบประคับประคอง และถือเป็นงานหนักทีเดียว จึงต้องการการสนับสนุน ให้กำลังใจ และเสริมพลังด้วยเช่นกัน
0
0
การที่ผู้ดูแลคอยอยู่เคียงข้างผู้ป่วยตลอดเวลา จะทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปสู่วาระสุดท้ายอย่างมีคุณภาพ เป็นสุข สงบงาม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
0
0
แนวทางการประคับประคองจิตใจของทั้งผู้ป่วยระยะท้ายและผู้ดูแลให้มีความสงบสุข พร้อมยอมรับความเป็นไปตามธรรมชาติ สามารถเผชิญกับความตาย และจากไปด้วยดี
0
0
ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ ต้องค่อย ๆ สืบค้นกันไป จนค่อย ๆ เห็นเหตุที่ก่อให้เกิดผล และกอปรชีวิตคนหนึ่ง เมื่อมองกลับไปจะพบว่า ชีวิตที่ผ่านมาล้วนต่อยอดจากทุกการกระทำของทุกวันที่ผ่านไป
2
0

บทความแนะนำ

การตั้งผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล กรณีที่ผู้ป่วยระยะท้าย หรือผู้สูงอายุ สูญเสียความสามารถในการสื่อสาร ตัดสินใจ หรือดูแลตัวเอง ต้องทำอย่างไร
0
0
รู้หรือไม่ว่า ค่าใช้จ่ายในช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของคนไทย มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่น ๆ ของชีวิต จนอาจทำครอบครัวถึงกับล้มละลายได้
0
0
การวางแผนด้านการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญที่จะทำให้การวางแผนเพื่อให้ชีวิตระยะท้ายมีคุณภาพที่ดี จนสามารถนำไปสู่การตายดีได้
0
0
การวางแผนดูแลรักษาในระยะท้ายของชีวิตล่วงหน้า (Advance Care Planning) เป็นส่วนสำคัญในการกระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เพื่อวางแผให้ตรงกับความต้องการ เกิดประโยชน์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย
0
0
เมื่อรูปแบบชีวิตของเราเปลี่ยนไป การเยี่ยมไข้จึงเปลี่ยนไปตามชีวิตวิถีใหม่ ถึงแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไป แต่มารยาทที่ดีในการเยี่ยมไข้ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ
0
0
สิ่งท้าทายในกระบวนการดูแลสุขภาพ คือ ทำอย่างไรแพทย์ ผู้ป่วย และครอบครัว จึงจะสื่อสารและช่วยกันวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างดีที่สุดในช่วงที่เหลืออยู่
0
0