“วิชาชีวิต” บทที่ 10: Pain Management – รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และพระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Share:

“วิชาชีวิต บทที่ 10: Pain Managementโดยรศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุลหัวหน้าศูนย์การุณรักษ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพระอาจารย์ครรชิตอกิญจโนเจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรมจ.ชัยภูมิ

ความทุกข์ทรมานของจากความเจ็บป่วยมีทั้งทรมานจากทางกายและทางจิตใจ(suffering)
วิธีการจัดการกับอาการทุกข์ทรมาน ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Morphine

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.