“วิชาชีวิต” บทที่ 8: palliative care การดูแลแบบประคับประคอง – รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 8: palliative care การดูแลแบบประคับประคองโดยรศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ป่วยบางรายจะเกิดภาวะโรคที่ไม่ตอบสนองการรักษาให้หายขาด หรือมีการรักษาที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก และเกิดความทุกข์ทรมานแต่ไม่เกิดความผลรักษาตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย การดูแลแบบประคับประคอง(Palliative care) จึงเป็นทางเลือกการดูแลที่ให้ผู้ป่วย ที่ดูแลทั้งทางกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ ด้วยทีมวิชาชีพสหสาขา
เมื่อไรควรเริ่มการดูแลแบบ Palliative care
ใครที่ต้องการการดูแลแบบ Palliative care
Advance care planLiving will

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.