Life Talk กับคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ “Palliative Care ในมุมมองชีวิต สังคม ความหวังและความฝัน”

Share:

Life Talk กับคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

Life Talk กับคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หัวข้อ “Palliative Care ในมุมมองชีวิต สังคม ความหวังและความฝัน” #Lifetalk #Palliativecare #คุณหญิงจำนงศรีหาญเจนลักษณ์