Teaser “วิชาชีวิต” บทที่ 9: Hospice care – รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช

Share:

“วิชาชีวิต” บทที่ 9: Hospice care โดยรศ.พญ.รัตนาพันธ์พานิชผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันผู้สูงอายุแมคเคนจ.เชียงใหม่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

Hospice care คือแนวคิดการดูแลประคับประคองอาการของผู้ป่วยระยะท้ายที่มีชีวิตได้อีกไม่นานเพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายกาย ใจ และได้รับการดูแลทางจิตวิญญาณที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ แบบไม่เร่งรัด หรือยืดความตายออกไป

สถานที่ Hospice เป็นได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน

เรียบเรียงเนื้อหา : ชีวามิตร
โครงการ : สื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการอยู่อย่างมีความหมายจากไปอย่างมีความสุข ปี 2 โดยชีวามิตร ร่วมกับ สสส.