การติดตามความก้าวหน้า โครงการ ความร่วมมือด้านการดูแลแบบประคับประคอง ระหว่างชีวามิตรฯ และคณะทำงาน Palliative Care แห่งประเทศภูฏาน

Share:

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา Dratshang Olaka Building ประเทศภูฏาน คณะทำงานจาก บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ประกอบด้วย คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ คุณเพียรพร ว่องวิทวัส กรรมการผู้จัดการ วิทยากรทางการแพทย์ นาวาเอก นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ วิสัญญีแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และ พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง วิสัญญีแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ พร้อมด้วยวิทยากรฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ความก้าวหน้าของการดูแลแบบประคับประคองในประเทศภูฏาน (Conference: The Progress of Palliative Care in Bhutan) ร่วมกับ Palliative care team ประเทศภูฏาน

โดยมี HE Leytshok Lopen, Senior Lopen of Administration & Management เป็นประธาน HRH Ashi Kesang Wangmo Wanchuck ให้เกียรติเป็น Chief Guest รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมการแพทย์แห่งประเทศภูฏาน ร่วมฟังการบรรยายและสนทนากับคณะของชีวามิตรฯ จากประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ทีม Palliative Care ของประเทศไทย ได้แบ่งปันประสบการณ์การจัดบริการและการดูแลผู้ป่วยประคับประคองของไทย แก่ผู้เกี่ยวข้องของประเทศภูฏาน รวมถึงบทบาทของพระสงฆ์ไทยในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย และเปิดโอกาสให้เกิดการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบบริการในประเทศภูฏานให้เกิดความยั่งยืน ตามบริบทของประเทศต่อไป

การนำเสนอประกอบด้วย
1) Palliative care concept and service provision: Thailand experience โดย พญ.เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง
2) Management of pain and suffering โดย นาวาเอก นพ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
3) Bhutan palliative care system โดย ทีม palliative care จาก Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital; JDWNRH ประเทศภูฏาน
4) บทบาทของคณะสงฆ์ในภูฏาน โดย ผู้แทนจาก Zhung Dratshang
5) การนำเสนอวิดิทัศน์ เรื่อง Truth of life, feel the flow โดย พระอาจารย์ ณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
6) ถาม-ตอบ ปัญหา

เป็นที่น่ายินดีว่า จากพระราชดำริใน Her Majesty Queen Grandmother แห่งภูฏาน ที่จะประสานความร่วมมือทำงานร่วมกับชีวามิตรฯ ในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึ่งเริ่มต้นในปี 2561 โดยคณะทำงาน Palliative care ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล พระสงฆ์ จากประเทศภูฏาน ได้มาศึกษาดูงานด้าน Palliative care ในประเทศไทย

หลังจากการศึกษาดูงาน ได้มีการตั้งทีมงาน Palliative care ขึ้น และพัฒนากิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองในประเทศภูฏาน ประสานความร่วมมือจากภาครัฐในระดับนโยบาย ภาคสาธารณสุขทางการแพทย์ ภาคประชาชน และพระสงฆ์ ให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด