การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Share:

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563  ที่ห้อง Bangkok อาคารอับดุลราฮิม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  9   ราย จากจำนวนทั้งหมด  11  ราย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  เป็นประธานการประชุม โดยมีคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์  คุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ มูลนิธิยุวพัฒน์  คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และผู้แทนจากบริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม จำนวนเงิน 17 ล้านบาท เป็น  21  ล้านบาท  โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหม่  2 ราย คือ ท่านผู้หญิงอรสา  ล่ำซำ  และบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ปี 2562 และกรมสรรพากรปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ประเภทไม่แสวงผลกำไร และไม่ประสงค์นำกำไรมาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่จะนำกำไรมาลงทุนในกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งบริษัทฯ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด