การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Share:

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562  ที่ห้องBangkok อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 25

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 9 ราย จากจำนวนทั้งหมด 10 ราย และได้เรียนเชิญกรรมการของบริษัทฯ คือคุณวิเชียร พงศธร เข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัท ชีวามิตร จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 17 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด