การเตรียมตัวครั้งสุดท้าย : การแพทย์ กฎหมาย ร่างกาย จิตใจ ( The Last Preparation)

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี และ เครือข่ายพุทธิกาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมตัวครั้งสุดท้าย : การแพทย์ กฎหมาย ร่างกาย จิตใจ ( The Last Preparation)” ผู้มาร่วมอบรมเป็นเพื่อนต่างวัย หลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้ง ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล อาจารย์ นักวิชาการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน มาร่วมเรียนรู้การเขียน Living Will หรือ หนังสือแสดงเจตนารมณ์ ความต้องการครั้งสุดท้าย ของชีวิตการจัดการทรัพย์สิน การดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้ป่วยระยะท้าย การพูดคุยเพื่อวางแผนการดูแลล่วงหน้า การรักษาที่ไร้ประโยชน์ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด