กิจกรรมอบรมการดูแล ความเจ็บปวดทางกายและใจ ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด” เปิดบ้านเป็นห้องเรียน ร่วมเรียนรู้ เรื่องการดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้ป่วยระยะท้าย ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมาร่วมกันเกือบ 20 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ยอมรับความเป็นจริงอย่างสุขสงบและเปิดใจจำนวนหลายท่าน ขอขอบพระคุณ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว และคุณวรรณา จารุสมบูรณ์ ให้เกียรติและสละเวลามาให้ความรู้ค่ะ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด