คณะผู้บริหาร ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษามุมมองการบริหารงานแบบ New Normal

Share:

คณะผู้บริหาร ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติจากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนและให้คำปรึกษามุมมองการบริหารงานแบบ New Normal โดยมีคุณหญิงจำนงศรี  หาญเจนลักษณ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการ คุณวรัดดา รัตนิน และคณะกรรมการผู้บริหารบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมการประชุม Cheevamitr Brand DNA Workshop ณ ตึกไทยเบฟควอเตอร์ กรุงเทพ ฯ  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด