ชีวามิตรจัดประชุมแผนปฏับัติการและสร้างเสริมทีมงานเมื่อวันที่ 22 และ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านปุ่นอภิรัตน์ จังหวัดกรุงเทพฯ

Share:

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม คือองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เราพัฒนาและเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่กันและกันภายในองค์กรอยู่เสมอ ภายใต้บรรยากาศความอบอุ่น ความเอื้ออารีย์ที่มีให้แก่กันอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อให้เกิดความพร้อมจากภายในหัวใจของทีมงานที่จะส่งมอบประโยชน์สูงสุดสู่สังคม มุ่งสู่เป้าหมายที่จะให้การ “ตายดี” เกิดเป็นจริงได้ในสังคม ผ่านการทำงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1. การอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรที่เห็นความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้ายของ บุคคลากร2. การวิจัย การรวบรวมข้อมูล และผลักดันนโยบายเรื่องการดูแลแบบประคับประคองให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในสังคม3. การให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ประชาชน และองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย การดูแลรักษาแบบประคับประคอง

โดยทำงานในประเด็นต่าง ๆอย่างครอบคลุม 5 มิติสำคัญ ได้แก่

ด้านการแพทย์
ด้านจิตใจ/จิตวิญญาณ
ด้านสังคม/การสื่อสาร
ด้านเศรษฐศาสตร์
และด้านกฎหมาย
เพราะชีวามิตรเชื่อว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี และจากไปอย่างมีความสุข เราทุ่มเทในการสานต่อพันธกิจที่จะ “สนับสนุน” และ “ผลักดัน” ให้คุณภาพชีวิตระยะท้าย เป็นส่วนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อการตายดีเป็นจริงได้ในสังคม

โดยการประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 และวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา นำทีมโดย
คุณปวีณา วิริยประไพกิจ กรรมการ/ Executive Group
คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ/ Executive Group
คุณไรรัตน์ รังสิตพล Executive Group
และคุณเพียรพร ว่องวิทวัส กรรมการผู้จัดการ

ตลอดช่วงเวลาของการประชุม เต็มไปด้วยประเด็นที่น่าสนใจ อัดแน่นด้วยความรู้ สู่การพัฒนากระบวนการทางความคิด สะท้อนออกมาเป็นมุมมองใหม่ ๆ

นับเป็นการเสริมสร้างทีมงานให้เข้มแข็งในการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด