ชีวามิตรบริจาคเครื่องให้ยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย ให้กับแผนก Service Plan Palliative โรงพยาบาลนครปฐม

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชีวามิตร ได้บริจาค Syringe Driver เครื่องให้ยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง และในนามของ ชีวามิตรฯ ได้ให้เกียรติพร้อม คุณเพียรพร ว่องวิทวัส กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนก่อตั้ง “กองทุนเพื่อค่าใช้จ่ายและอาหารกลางวัน” สำหรับญาติผู้ป่วยที่ต้องขาดรายได้ระหว่างการเฝ้าไข้ผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาล

ในการบริจาคครั้งนี้ พญ.นุชนารถ โตเหมือน ประธานแผนก Service Plan Palliative ของโรงพยาบาลนครปฐม และ นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เป็นผู้รับมอบ  ในโอกาศการจัดสัมมนาวิชาการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมจตุภัทร โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด