ชีวามิตรรับมอบเงินบริจาคค่าลิขสิทธิ์หนังสือ สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

Share:

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด, ประธานคณะกรรมการภาษีของสภาหอการค้าไทย, อาจารย์พิเศษ สภาทนายความแห่งประเทศไทย ฯลฯ และให้เกียรติเป็นประธานกรรมการบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ตั้งแต่วันแรกที่ร่วมริเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ “สูตรสำเร็จครอบครัวไทย : เพื่อการสืบต่ออย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ บริษัท ชีวามิตรฯ ในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง และ การจากไปอย่างสงบ   ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ ได้สนับสนุนการทำงาน โดยบริจาคค่าลิขสิทธิ์หนังสือ ทั้งหมดจำนวน 224,000 บาทให้กับชีวามิตรฯ โดยมีคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ของชีวามิตร ฯให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด