ชีวามิตรร่วมงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Share:

ชีวามิตรร่วมงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรภาคีกว่า 10 หน่วยงาน ร่วมจัดงาน ‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 เพื่อยกระดับการรับรู้ของสังคมต่อการสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และขับเคลื่อนสู่ระบบบริการสุขภาพในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 2563 ทีผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ กทม.

โดยในวันที่ 20 ก.พ. 2563 คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สานพลังขับเคลื่อนสิทธิมาตรา ๑๒ สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, พญ. ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Palliative care เขต ๒ โดยมีคุณสิทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ มาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นไม่ว่าในหน่วยบริการหรือชุมชน มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการทำหนังสือเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นเพียงเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย โดยการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง พร้อมทั้งคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลที่ได้ทำหนังสือแสดงไว้ ให้ถือว่าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดและพ้นจากความรับผิดทั้งปวง

สำหรับผู้สนใจศึกษาแนวทางการเขียนหนังสือเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นเพียงเพื่อการยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือแนวทางการดูแลแบบประคับประคอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซด์

www.cheevamitr.com   FB Page :  https://www.facebook.com/Cheevamitr 

Line OA : ชีวามิตร Cheevamitr  คลิก https://lin.ee/f9oQ1np

Youtube ชีวามิตร : https://www.youtube.com/channel/UCY4IkYw8R35F_H7ab5czM1A

คุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณและครอบครัวที่คุณรัก

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด