ชีวามิตรร่วมเป็นวิทยากรในงาน Thailand Sustainability Forum 2019 Fostering Social Enterprises

Share:

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยกรรมการ คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน Thailand Sustainability Forum 2019 Fostering Social Enterprises ณ อาคาร CW Tower

คุณสุรสาได้กล่าวถึงบุคคลสำคัญสองท่านคือ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งชีวามิตรขึ้นเพื่อมุ่ง “สนับสนุน“ และ “ผลักดัน” ให้ประชาชนมีองค์ความรู้เรื่องการดูแลรักษาแบบประคับประคอง และสามารถวางแผนคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่เหมาะสมกับตนเอง และครอบครัวได้ โดยเป็นการให้ความรู้องค์รวมในทุกมิติ ได้แก่ การแพทย์ กฏหมาย เศรษฐกิจ จิตวิญญาณ และสังคม เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่สมดุล  โดยให้การรักษาพยาบาลตามอาการอย่างเป็นธรรมชาติ สู่การจากไปอย่างสงบ

ขอบข่ายการทำงานหลักของชีวามิตร ได้แก่

  • การอบรมสัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและองค์กรที่เห็นความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้ายของบุคคลากร
  • การวิจัย การรวบรวมข้อมูล และผลักดันนโยบายเรื่องการดูแลแบบประคับประคองให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในสังคม
  • การให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ประชาชน และองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด