ชีวามิตรแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ เรื่อง Palliative Care ให้กับกลุ่มธรรมะสราญรมย์

Share:

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ และกระบวนกรคนสำคัญของชีวามิตร  ได้รับเกียรติจากท่านพลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ให้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยครอบคลุมมิติต่างๆ ในด้านการแพทย์ จิตวิญญาณ สังคม-การสื่อสาร กฎหมาย และเศรษฐกิจ ให้แก่สมาชิกกลุ่มธรรมะสราญรมย์ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้การดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care เป็นการดูแลรักษาแบบองค์รวม โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สิ่งสำคัญคือการเคารพความต้องการของผู้ป่วย หากผู้ดูแลมีความเข้าใจวิธีการดูแลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งต่างๆ ภายในครอบครัวและกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ เป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตในระยะท้าย ไม่ทรมานเจ็บปวดด้านร่างกาย สามารถจากไปได้อย่างสุขสงบตามธรรมชาติ เป็นการลาจากที่ดี ไม่มีสิ่งค้างคาใจให้กับทุกฝ่าย

การตายดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งตัวผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคคลากรทางการแพทย์ และแม้แต่ผู้เยี่ยมไข้ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง palliative Care

การแพทย์  – ทำอย่างไรให้คนไข้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องในระยะท้ายโดยไม่ทุกข์ทรมาน เป็นการดูแลรักษาที่เหมาะสมกับอาการ  หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งยื้อ-ไม่ยื้อชีวิต

จิตวิญญาณ – การยอมรับการตายแบบธรรมชาติ

สังคม การสื่อสาร – การสื่อสารความต้องการของผู้ป่วย การสร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว

กฎหมาย – Living Will สิทธิของผู้ป่วยในการแสดงเจตจำนงไม่ขอรับการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์

เศรษฐกิจ – การวางแผนและจัดการด้านการเงิน ค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับโรคและระยะที่เป็น เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด