ชีวามิตร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนา Facebook Live ในหัวข้อ Lifefulness ครั้งที่ 2 “On the Path Wellness : หนทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

Share:

ชีวามิตร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังการเสวนาครั้งสำคัญจาก ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ และ ผศ. ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์

⭐️ ในงาน ‘Lifefulness ‘ชีวิตมีชีวา’ : ให้ชีวิตทุกวันมีคุณภาพ ไปจนถึงวันสุดท้าย’ ครั้งที่ 2 ในประเด็น ‘On The Path To Wellness : หนทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดี’

ดำเนินรายการโดย ดร. อริสรา กำธรเจริญ

⭐️ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น.

ติดตามชมย้อนหลังที่ Facebook Fanpage ชีวามิตร Cheevamitr  https://www.facebook.com/Cheevamitr/videos/1113924398966887/?epa=SEARCH_BOX

ขอขอบคุณสถานที่:  K Bank Private Banking

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด