ชีวามิตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Good Society Expo 2019: รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง”

Share:

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมเดอะ สุโกศล คุณเพียรพร ว่องวิทวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนหารือ “ภาคีภาคสังคมและเครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความยั่งยืน” และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Good Society Expo 2019: รวมหนึ่งแรง…เป็นล้านพลัง” ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย โดยมีคุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อคนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว

ในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ชีวามิตร ในฐานะแม่ข่าย Pavilion: “Live Well & Leave Well” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ เพราะต้องการเห็นคนในสังคมไทยเกิดการฉุกคิด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเพื่อมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่ดี

“อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข”

เป้าหมาย คือการตายดีเป็นจริงได้ในสังคมไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง    เกิดหน่วยเล็ก ๆ ที่เป็น Change Agent เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของการสร้าง Social Movement จากปัจเจกบุคคล สู่สังคมวงเล็กคือภายในครอบครัว และสังคมในวงที่กว้างขึ้น ด้วยการให้องค์ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตลอด 4 วัน ในวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562 ณ พาวิลเลี่ยน Live Well & Leave Well” Eden 1 centralwOrld เพื่อนำไปอ้างอิง ปรับใช้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior Change) ออกแบบวางแผนเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย โดยไม่จำกัดในเรื่องของศาสนา ความเชื่อ เพราะการตายดีเป็นเรื่องสากล

การขับเคลื่อน: ชีวามิตรทำงานด้วยความมุ่งมั่น ในการ “สนับสนุน” และ “ผลักดัน” ให้การตายดีเกิดเป็นจริงได้ในสังคมไทย ด้วยการเป็นศูนย์รวมข้อมูล การวิจัย การให้ความรู้ผ่านการจัดอบรมและสัมมนา พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับคนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะท้ายอย่างมีองค์รวมใน 5 มิติสำคัญ ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสังคมการสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านกฎหมาย โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีพันธกิจสอดคล้องกันในการส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยในพาวิลเลี่ยน “Live Well & Leave Well”  ประกอบด้วยบูธจาก ชีวามิตร Art for Cancer, Chersery Home, forOldy, I SEE U Contemplative Care, KBank Private Banking, Peaceful Death, เยือนเย็น  และ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งภาคีทั้งหมด ต้องการเห็นคนไทยมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลี่อน สนับสนุนให้สังคมในวงกว้างมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวางแผน ‘ชีวิตระยะท้าย’ ที่ เหมาะสมกับตัวเองได้

โปรดติดตามกิจกรรมและการเสวนาที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย ในพาวิลเลี่ยน “Live Well & Leave Well” ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านเพจเฟสบุ๊ก เร็ว ๆ นี้

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด