ชีวามิตร ได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างสมบูรณ์

Share:

ชีวามิตร ได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างสมบูรณ์
.
⭐️ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จากกรมสรรพากร ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกา
.
⭐️ โดยก่อนหน้านี้ ชีวามิตร ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
.
⭐️ทั้งนี้ ชีวามิตร มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และกรมสรรพากรกำหนดไว้อย่างครบถ้วน
.
⭐️ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ ประเภทไม่แสวงผลกำไร และไม่ประสงค์นำกำไรมาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่จะนำกำไรมาลงทุนในกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งบริษัทฯ
.
⭐️ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับจากกรมสรรพากรคือ สามารถหักรายจ่าย การสนับสนุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้ดังนี้
.
– เงินลงทุนในหุ้นสามัญของชีวามิตร ตามที่จ่ายจริง
– เงินและทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ชีวามิตร ตามที่จ่ายจริง (ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ)
.
⭐️ ชีวามิตร ขอขอบพระคุณองค์กรและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน เราจะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นสาระประโยชน์เพื่อสังคมตามวัตถุประสงค์ต่อไป

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด