“ชีวามิตร” ได้ลงนามตกลงร่วมกับ “Chersery Home และ The Senizens” ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”

Share:

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารใหม่ The Senizens ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ คุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการ และคุณเพียรพร ว่องวิทวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ และคุณพิมพ์ชนก ทวาภพ ผู้ร่วมทุนก่อตั้ง Chersery Home โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ The Senizens ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย ตกลงทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำด้าน การดูแลแบบประคับประคองแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว การจัดอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงการแลกเปลี่ยนวิทยากรอีกด้วย

ชีวามิตรตระหนักว่า การดูแลผู้สูงอายุยามเจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว สำหรับลูกหลานที่ต้องทำงานประจำไม่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองเนื่องด้วยภาระกิจต่างๆ หรือไม่สามารถหาผู้ดูแลที่ไว้วางใจมาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้ เป็นปัญหาใหญ่สำหรับครอบครัว โดยเฉพาะสังคมปัจจุปัน ประกอบกับที่ผ่านมา มีสมาชิกเพจของชีวามิตรมาขอรับคำแนะนำและปรึกษาปัญหาดังกล่าวบ่อยครั้ง ชีวามิตรจึงได้สำรวจข้อมูลของศูนย์บริการการดูแลผู้ป่วยที่มีอยู่ในปัจจุปัน พบว่า Chersery Home โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ The Senizens ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย ซึ่งบริหารงานโดย นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ เป็นศูนย์บริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานในระดับราคาที่สมเหตุสมผล มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่จะให้การดูแลและคำปรึกษาด้านการดูแลแบบประคับประคองได้ จึงเกิดการประสานความร่วมมือกันดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำปรึกษาและการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยโครงการใหม่ The Senizens เป็น Nursing home เต็มรูปแบบที่รองรับการดูแลผู้สูงอายุ วัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อย โดยเน้นความเฉพาะทางในการดูแลฟื้นฟูด้วยความใกล้ชิด นำโดย นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คอยดูแลใกล้ชิดร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery home

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลของ Chersery Home โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ The Senizens ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงวัย เพื่อขอรับรหัสส่วนลดการใช้บริการกับทีมงานชีวามิตร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 08-4095-5564 หรือเพียงแสดงรหัสคำว่า “ชีวามิตร” กับ Chersery Home และ The Senizens จะได้รับส่วนลด 10% ของค่าบริการในแผนกกายภาพบำบัดและค่าคอร์สการรักษาต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด