สัมมนา “คุยกันตั้งแต่วันนี้” Talk 2 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย,พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต และพนักงานเมืองไทยประกันภัย

Share:

GOOD DEATH คือหัวข้อที่ชีวามิตร จัดอบรมสำหรับพนักงานกสิกรไทย,พนักงานเมืองไทยประกันชีวิต และพนักงานเมืองไทยประกันภัย ในครั้งนี้

นอกเหนือจากองค์ความรู้ด้านการวางแผนชีวิตระยะสุดท้ายด้านจิตใจจากคุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์แล้ว  ในครั้งนี้ได้วิทยากรหลัก คือ นาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ มาบรรยายสิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่จะได้พบ  ทุกคนที่เข้าสัมมนาครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยกับวิสัญญีแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายจนกระจ่าง

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด