สัมมนา “คุยกันตั้งแต่วันนี้” Talk 1 สำหรับผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

Share:

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีความรู้สำหรับการวางแผนชีวิตระยะสุดท้าย  ระยะที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับ ภาคเศรษฐกิจ การเงิน สังคม รวมถึงคุณภาพชีวิต    

ชีวามิตรจึงได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านนี้ อันประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านกฎหมาย, ด้านจิตใจ และผลกระทบที่ตามไปถึง GDP ของประเทศ   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ และ คุณกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์  ขึ้นที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ในวันที่ 7 กันยายน 2561

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด