สู่สังคมสุขชีวา: ชีวามิตรเปิดตัว 3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้าย

Share:

“สุขชีวา” คือโครงการจับคู่ไอเดียนวัตกรรมและเงินทุนให้มาพบกันที่ชีวามิตร โครงการสุขชีวาจะช่วยพัฒนา
ไอเดียสู่การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ป่วยระยะท้าย จนกระทั่งธุรกิจนั้นๆ สามารถดำเนินงานอย่างได้ผลต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากสุขชีวา จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ มีศักยภาพการบริหารให้เกิดรายได้ มีรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกิจการอย่างโปร่งใส

เมื่อผ่านการพิจารณาโครงการในงาน “สู่สังคมสุขชีวา” แล้ว คณะกรรมการและคณะบริหารจากบริษัทชีวามิตรจะอนุมัติเงินทุนและการให้คำปรึกษาตามความเหมาะสม และเริ่มดำเนินแผนธุรกิจทันที ทั้งนี้งานสู่สังคมสุขชีวาครั้งแรก ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 25 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ อาคารอับดุลราฮิมเพลส เวลา 9.00 – 12.00 น.

ในปีแรก มีโครงการที่เข้าร่วมรับการสนับสนุนดังนี้

1. โครงการ Dr.@Home (ชีวาภิบาล) ให้บริการเยี่ยมบ้านโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผู้ป่วยและครอบครัวจะได้รับข้อมูล คำปรึกษา การจัดประชุมครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่รักษาไม่หายเข้าถึงทางเลือกการดูแลที่ไม่ยื้อชีวิต ไม่ทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ผู้ป่วยเป็นโรครักษาให้หายยากที่ต้องการอยู่ที่บ้าน โครงการ Dr.@Home ยังสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทักษะความรู้ที่จำเป็น และเชื่อมต่อการดูแลจากโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพักอยู่ที่บ้านได้จนกว่าจะจากไปอย่างสงบ บริหารโครงการโดย ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผู้ริเริ่มการดูแลเด็กที่เป็นมะเร็งรักษายากและผู้ป่วยระยะท้ายด้วยชีวาภิบาล (Palliative Care)

2. โครงการ ForOldy หรือร้านคุณตาคุณยาย ให้บริการเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์มือสองราคาไม่แพง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์สนับสนุนการดูแล ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยระยะท้าย และลดภาระการดูแลของญาติ บริหารโครงการโดยคุณอรนุช เลิศกุลดิลก

3. โครงการ “ปันรัก ปันชีวา” ให้บริการจัดกระบวนการเรียนรู้วิธีดูแลผู้ป่วยที่พักอาศัยใน “บ้านปันรัก” ซึ่งเป็นสถานที่พักสำหรับผู้ป่วยมะเร็งรอฉายรังสีที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีฟื้นฟูสุขภาพตามแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และมิตรภาพบำบัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล บริหารโครงการโดย โดย ดร.พัชรพร สกุลพงศ์

หลังจากผู้บริหารโครงการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การเงิน การลงทุน และผู้มีเกียรติในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นซึ่งช่วยต่อยอดการทำงานของโครงการให้ได้aผลลัพท์ที่คุ้มค่า เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ ทั้งนี้ทีมงานสุขชีวาจะหารือการปรับปรุงการดำเนินงานกับผู้บริหารโครงการทั้งสามแห่ง และจะอนุมัติการช่วยเหลือในต้นปี 2560 ในลำดับถัดไป

ฝ่ายสื่อสารชีวามิตร
28 พฤศจิกายน 2560

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด