อบรม วิถีสู่ความตายอย่างสงบ ปีที่ ๑๑

Share:

การอบรม วิถีสู่ความตายอย่างสงบ (บ้านน้ำสาน)

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความตาย เพื่อพบความหมายของการมีชีวิต

วันที่ 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านน้ำสาน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดโดย บ.ชีวามิตร เป็นครั้งที่ 11

กิจกรรมร่วมเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง รวมทั้งการพูดคุยวางแผนสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผ่านการเขียน Living Will

๐วิทยากร

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

ศ.กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ (วิทยากรด้านกฎหมาย)

รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช รองผู้อำนวยการสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน McKean Senior Center จ.เชียงใหม่ (วิทยากรด้านการแพทย์)

รศ.พญ.ปัทมา โกมุทบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยากรด้านการแพทย์)

ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ หัวหน้าศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย คณแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยากรด้านการแพทย์)

๐ทีมกระบวนกร

คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ (สุ้ย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม การเผชิญความตายอย่างสงบมากกว่า 10ปี

คุณเจนจิรา โลชา จากคะเตคติ และ คุณเกดสุดา สถาบันปัญญาปิติ

๐กิจกรรมในระหว่างการอบรม

-แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร และกระบวนกร

-กิจกรรมบทบาทสมมติ

-ทำงานศิลปะเพื่อรู้จักตนเอง

-กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาล

-ฟังธรรม

-ภาวนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และการปลุกพลังเมตตาในตนเอง

-ถาม ตอบ ข้อสงสัยการดูแลผู้ป่วยนมิติร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาน

ในการอบรมครั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย  ผู้สมัครเดินทางมาที่บ้านน้ำสานด้วยตนเอง

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด