อบรม Living Beautifully – Leaving Beautifully ให้กับผู้บริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน)

Share:

เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน ได้มอบหมายให้ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง Palliative Care, การบริหารกาย ใจ ทรัพย์สิน, และ กฎหมายมาตรา 12  ให้กับผู้บริหารระดับสูงของล็อกซเล่ย์  ภายใต้ชื่อการอบรม Living Beautifully – Leaving Beautifully  โดยมี รศ.นพ.กิติพล นาควิโรจน์ จากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลรามาธิบดี และ  ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก และ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ เป็นกระบวนกร   ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด