อบรม Living Beautifully – Leaving Beautifully ให้กับพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Share:

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ชีวามิตร ได้ให้การอบรม อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข  Living Beautifully – Leaving Beautifully ให้กับพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เนื้อหาการอบรม เน้นให้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยองค์ความรู้ในการจัดการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยระยะท้ายตลอดจนการบริหารทรัพย์สินของตนเอง ที่สามารถนำไปแบ่งปันให้กับบุคคลอันเป็นที่รักรอบข้างได้ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมดังนี้

  • การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในมุมมองของการแพทย์และนักกฎหมาย
  • ทางเลือกในบริการทางการแพทย์เพื่อการรักษาช่วงระยะสุดท้าย
  • การเขียนหนังสือเจตนาการเลือกรับบริการสาธารณสุขให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง (Living will)
  • การรักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
  • การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณภาพชีวิตและจิตใจของผู้ป่วยระยะท้าย
  • relaxation techniques

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และคุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์  มาเป็นวิทยากร

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด