อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข จ.ขอนแก่น

Share:

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทีมงานชีวามิตรเดินทางไปจัดอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายแก่ผู้มีอิทธิพลทางความคิด จังหวัดขอนแก่น

ในงานนี้ ชีวามิตรได้รับเกียรติจาก ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ให้ความรู้ด้านกฎหมาย รศ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ฉายภาพการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคองในบริบทอีสาน และ พว.สุรีย์ ลี้มงคล ทำกิจกรรมเขียนพินัยกรรมชีวิตแก่ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะ ชีวามิตรขอบพระคุณผู้เข้าร่วมในเวิร์คชอปทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายและการตายดีในสังคมไทยมาในที่นี้ด้วยค่ะ

ชมภาพกิจกรรมได้ที่
อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข จ.ขอนแก่น

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด