อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข รุ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

Share:

ขอเชิญบุคคลผู้มีอิทธิพลทางความคิด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข”
วันที่ 31 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมราช

ทุกคนต่างต้องการมีชีวิตที่ดีในทุกจังหวะของชีวิต แม้ในช่วงแห่งความเจ็บป่วยระยะท้ายและเวลาใกล้ตายก็ตาม ทั้งนี้ คุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตและการตายดีเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงท้ายของชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การลงมือเตรียมตัวด้านอื่นในขั้นต่อไปในมิติต่างๆ เช่น การแพทย์ สังคม จิตใจ และเรื่องทางกฎหมาย

การขยายความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายให้ครอบคลุมทั่วถึง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากนักสื่อสารความคิด หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย (Influencers/ Opinion Leaders) เพราะเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพในวงกว้าง เป็นการขับเคลื่อนภาคประชาชน และได้ใช้ทุนที่สังคมมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นกุญแจสำคัญต่อการสนับสนุนคุณภาพชีวิตระยะท้ายให้เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมมือกันจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” เพื่อติดอาวุธความรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยให้เข้าถึงข้อมูลความรู้และบริการสาธารณสุขที่จำเป็น สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่วงท้ายให้เกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นำไปสู่สังคมที่เอื้อต่อการจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

กำหนดการอบรม <<

9.00-9.15 น. ลงทะเบียน
9.15-9.30 น. แนะนำตัว ทำความรู้จักกัน

9.30-10.15 น. ชมภาพยนต์สั้นเรื่อง “extremist” ถ่ายทำจากเรื่องจริงของหลายครอบครัว ขณะที่อยู่ในห้องฉุกเฉิน เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจในช่วงวิกฤตของชีวิตคนไข้ พร้อมพูดคุย วิเคราะห์ โดยโดยพว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

พัก 15 นาที

10.30-12.00 น. บรรยาย กตัญญูหมื่นลี้ สิทธิทางกฏหมายและการจัดการร่างกายและทรัพย์สิน
โดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะนิติศาสตร์และที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พักเที่ยง

13.00 -14.30 น. บรรยายการดูแลระยะท้าย palliative care การรักษาที่ไร้ประโยชน์ โดย นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

14.30 – 15.10 น. ชวนทำ living will โดย พว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

เบรค 10 นาที

15.20 -16.00 น. ออกแบบ advance care plan การวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าของตัวเอง
โดยพว. อมรพันธุ์ ธานีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

16.00 น. จบกิจกรรม

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม++++

ชมภาพกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/386953255036587/photos/?tab=album&album_id=559344061130838

เกี่ยวกับโครงการ <<

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม คือ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการสนับสนุนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายและการตายดี ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนดูแลสุขภาพช่วยท้าย สนับสนุนความช่วยเหลือด้านการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ในสังคมไทย

คุณภาพชีวิตระยะท้าย คือ ภาวะความเป็นอยู่ที่ผู้ป่วยมีความสุขสบายทั้งร่างกาย จิตใจ ตามเงื่อนไขของโรคและอาการ สามารถจัดการชีวิตให้ตอบสนองความต้องการและปลดเปลื้องสิ่งที่ยังวิตกกังวลในเวลาที่เหลืออยู่ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เข้าถึงคุณค่าส่วนลึกของชีวิต เมื่อถึงเวลาจากไปก็สามารถละวางชีวิตได้อย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. Influencers/ Opinion Leaders หมายถึง กลุ่มผู้มีอิทธิพลด้านการสื่อสารความคิดต่อผู้ติดตามจำนวนมาก เช่น กลุ่มคนทำงานวงการสื่อสารมวลชน วงการบันเทิง วงการนักเขียน วงการข่าว รวมไปถึงครูอาจารย์ ผู้นำท้องถิ่นในภูมิภาค เป็นต้น
  2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
  3. หลังจากการอบรม ขอให้ท่านนำสาระความรู้ที่ได้รับจากโครงการไปเผยแพร่ในช่องทางตามความถนัดและตามความเห็นสมควรของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ผู้ติดตามในเฟซบุค ทวิตเตอร์ ผู้ติดตามอ่านบทความ ดูวีดีโอ ผู้ติดตามสื่อวิทยุหรือเสียงตามสาย หรือสอดแทรกกับการจัดงานวิชาการ งานอบรมสัมนา เป็นต้น

***จำกัดให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ เพียง 20 ท่านเท่านั้น

สนใจร่วมเรียนรู้และเป็นผู้นำในการเผยแพร่ไปกับเรา สมัครได้ที่ : คุณปุ้ย 089-816-3116

การเดินทางไปโรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมชาติ
ดู Google Map คลิกที่นี่

จัดโดย ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.cheevamitr.com
https://web.facebook.com/Cheevamitr
Line: @cheevamitr

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด