โครงการสัมมนา การเขียน Living Will หรือ หนังสือแสดงเจตนารมณ์ ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต

Share:

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ” เปิดบ้านเป็นห้องเรียน ร่วมเรียนรู้ การเขียน Living Will หรือ หนังสือแสดงเจตนารมณ์ ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต. ทางด้านการดูแลร่างกาย ความสัมพันธ์ กับคนรอบด้าน และการจัดการทรัพย์สิน นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการดูแลความเจ็บปวดทางกายและใจของผู้ป่วยระยะท้าย ผู้มาร่วม อบรมเป็นเพื่อนต่างวัย หลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักดนตรี อาจารย์ ศิลปิน นักธุรกิจ สื่อมวลชนมารวมกันเรียนรู้ และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน “เตรียมตัวตายดี” วันนี้มาร่วมกันเกือบ 30 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ยอมรับความเป็นจริงอย่าง สุขสงบและเปิดใจจำนวนหลายท่าน โดยศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ให้เกียรติและสละเวลา มาให้ความรู้ค่ะ

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด