Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

Share:

กิจกรรม Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย” เรียนรู้ด้านการแพทย์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโรคที่ทำให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงกลายเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง วิธีการป้องกันและดูแลแก้ไข การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในระยะสุดท้าย และการดูแลแบบประคับประคอง  ดำเนินรายการโดยคุณสุรสา ปุ่นอภิรัตน์ กรรมการบริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

ร่วมพูดคุยและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตระยะท้ายสำหรับผู้สูงอายุกับคุณหมอเก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และ ผอ.โรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร โรงพยาบาล เณ้อสเซอรี่โฮม ( Chersery Home International Hospital ) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 413 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ 

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด