Study Visit Multi-Sectoral Approach to Palliative Care :Sharing Thailand’s Experience with Bhutan

Share:

ชีวามิตรได้รับมอบหมายพาคณะดูงานชาวภูฏาน ซึ่งประกอบด้วย ลามะ, ผู้พิพากษา, แพทย์, พยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ทั้งหมดรวม 17 ท่าน มาเรียนรู้งาน Palliative care ยาวต่อเนื่อง 13 วัน เริ่มตั้งแต่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561  
ทางประเทศภูฏานมีความตั้งใจที่จะนำความรู้จากการเรียนไปก่อร่างสร้างระบบ Palliative care ในประเทศภูฏานให้เข้มแข็ง  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้รับความสุข สงบ ตลอดถึงในวาระสุดท้ายของชีวิต
 

วันที่ 31 ตุลาคม  “ศูนย์การุณรักษ์” จ. ขอนแก่น  โดย รศ. พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ได้จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎี การให้ความรู้ด้านการสร้างโครงข่ายการติดต่อประสานงาน ตั้งแต่จากศูนย์การุณรักษ์ ที่อยู่ในตัวเมือง จนกระทั่งถึง รพสต.ในชุมชน และนำชมภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของศูนย์ฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
: เยี่ยม รพสต. และเยี่ยมบ้านคนไข้ในการดูแลแบบประคับประคองในชุมชน

วันที่ 2 พฤศจิกายน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
: เยี่ยมหมู่บ้านLiving Will, พิธีขันธ์ 5, การดูแลหลังเสียชีวิต ที่วัดป่านาคำ;y

วันที่ 3 พฤศจิกายน  วัดคำประมง
:เยี่ยมไข้ภายในวัด, ทำวัตรเย็น, สันทนาการรักษาโรค

วันที่ 4 พฤศจิกายน พักผ่อน เดินทางกลับมาที่ จ.ขอนแก่น
:เยี่ยมชม Phu Phan Royal Development Study Center

วันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน  ที่Wishing Tree Resort จ.ขอนแก่น
: Workshop กับ พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน โดยเป็นคอร์สเยียวยาทางจิตใจ ผสมผสานกับ Workshop ของ I SEE YOU และภาคปฏิบัติ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยระยะท้าย ที่โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 9 -11 พฤศจิกายน เข้าเรียนรู้กับ คณะคิลานธรรม ในหัวข้อ Intelligence inside : Theravadha Buddhist concept in holistic care   รวมถึงการฟังความรู้เรื่อง Living Will จาก ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส    ณ ห้องประชุม ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันที่ 12 พฤศจิการยน คณะลามะ และคณะดูงาน ได้มีโอกาศสนทนาธรรมกับพระชยสาโร ภิกขุ ผู้เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของบริษัท ชีวามิตร บรรยากาศวันนั้น อบอวลไปด้วยธรรมะจากการสวดมนต์ของทั้งสองนิกาย

.. ประเทศภูฏานที่เป็นประเทศเล็ก ๆ มีประชากรเพียงเจ็ดแสนคน หมอร้อยกว่าคนเท่านั้น ได้เรียนรู้และเห็นระบบการแพทย์ของเมืองไทย แนวทางการดูแลผู้ป่วย ก็ได้รับความรู้และแนวคิดหลายอย่างกลับไป

ชีวามิตรเองมีความปิติ และยินดีในการได้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้  เป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด