Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง

Share:

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยตลาดหลักทรัพย์ จัดสัมมนา “Unwanted Truth: ความจริงที่ไม่อยากพูดถึง ”

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดเผยความจริง 3 ประการอันไม่มีใครคาดการณ์ถึง ทั้งในมิติทางการแพทย์ มิติทางด้านกฎหมาย และในมิติของผู้ดูแลใกล้ชิด

กรรมการผู้ก่อตั้ง บริษัท ชีวามิตร คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ได้ให้ข้อคิดในการให้ความสำคัญของการดำเนินชีวิตในช่วงสุดท้าย  คนเรามักจะสนใจกับช่วงเวลาอื่นๆของชีวิต แต่ละเลยการวางแผนในช่วงระยะสุดท้าย ซึ่งหากเปรียบกับการบรรเลงเพลง โน๊ตสุดท้ายนั้นมักจะก้องกังวาลที่สุดเสมอ

ในมิติทางด้านกฎหมาย ประธานกรรมการบริษัท ชีวามิตร ศ.กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถสื่อสารได้ 

ในมิติทางการแพทย์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ที่ปรึกษาบริษัท ชีวามิตร ได้บรรยายถึง ความแตกต่างในการรักษาดูแลแบบทั่วไป และการดูแลแแบบประคับประคอง ในช่วงที่ร่างกายดำเนินไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต

ในมิติของผู้ดูแล คุณนิชานันท์ วิศิษฎ์ศุภานน กรรมการบริษัทฯ เล่าเรื่องราวที่เผชิญเมื่อสามีทราบข่าวในการเป็นโรคร้ายแรง และวิถีทางที่ร่วมกันฝ่าฟันในการรักษาดูแลแบบประคับประคอง จนกระทั่งจากไปอย่างสงบงาม

นอกจากนั้น การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นกรรมการของบริษัท ชีวามิตร ท่านอื่นๆ เช่น คุณวิเชียร พงศธร และ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ถึงผลกระทบในเชิงสังคม และเศรษฐกิจทั้งจุลภาค และมหภาค ต่อการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตระยะท้าย

0
0

กิจกรรมของชีวามิตรล่าสุด

ชีวามิตรจัดงาน “เพื่อนตาย : “Living and Leaving Companion”

Exclusive talk ครั้งที่ 3 “เตรียมพร้อม ซ้อมตาย ด้วยใจสงบ”

Exclusive talk ครั้งที่ 2 “รู้จริง กฎหมายเพื่อการตายดี”

Exclusive talk ครั้งที่ 1 “คลุกวงใน รู้ลึกเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย”

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด