คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชีวามิตร

รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชีวามิตร พร้อมคำตอบ ตั้งแต่ความเป็นมาของเรา การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา

เป็นศูนย์รวมข้อมูลและนําทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าใจและเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่า เทียมและเท่าทัน ตั้งแต่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะพึ่งพิงและเข้าสู่ระยะท้ายของชีวิตอย่างสงบและ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ชีวามิตรถือกําเนิดขึ้นจากการทํางานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชน ทําให้ชีวามิตรเข้าใจ มองเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ทําให้บั่นทอนคุณภาพชีวิตระยะท้ายในมุมมองที่แพทย์หรือนักวิชาการอาจจะ มองข้ามไป พูดง่ายๆ คือเราอยู่ข้างประชาชน เรารู้สึกและเข้าใจในความรู้สึกเหมือนคนปกติธรรมดา เหมือนเพื่อนคนนึงที่อยู่เคียงข้างและเดินไปด้วยกัน

เราเชื่อในการพึ่งพาตนเอง และเชื่อในการทํางานให้ยั่งยืน (sustainability) จึงเลือกที่จะเป็นวิสาหกิจเพื่อ สังคมแทนที่จะต้ังเป็นมูลนิธิ เพราะวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น นอกจากจะให้ความคล่องตัวในการทํางานแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เราสร้างผลกําไรเพื่อนําไปต่อยอดประโยชน์ต่างๆ ให้กับสังคมได้อีกด้วย

ชีวามิตรเริ่มดําเนินการโดยอาศัยการระดมเงินทุนตั้งต้นจากสมาชิกผู้ร่วมเจตนารมณ์เดียวกัน โดยใช้ในการ สร้างระบบบริหารงานและจัดกิจกรรมขั้นต้น หลังจากน้ันเราจะมีสินค้าและบริการต่างๆ มานําเสนอเพื่อใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ์ เห็นความสําคัญของ “คุณภาพความแก่ คุณภาพความเจ็บ คุณภาพความ ตาย” จึงร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ริเริ่มจัดตั้ง บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2560

ให้ข้อมูลความรู้และให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)และผู้ป่วย ระยะท้าย ทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงด้านกฎหมาย โดยผ่านช่องทาง
– สื่อออนไลน์สาธารณะ Website, Facebook, Line
– จัดอบรม สัมมนา
– ร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายจัดอบรม สัมมนา

ดูหลักสูตรการอบรม คลิก (link หน้าอบรม)

ทุกคนที่คํานึงถึงชีวิตระยะท้ายที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วย

มีสองช่องทางคือ อีเมล์และกล่องข้อความเฟสบุ๊คของชีวามิตร
– E-mail: cheevamitr@gmail.com
– www.facebook.com/Cheevamitr/

จะแจ้งให้ทราบในหน้าเวปไซด์ต่อไป ท่านที่สนใจสมัครเป็นอาสาสมัคร กรุณากรอกข้อมูลตาม link นี้ สมัครสมาชิก