การถอดท่อช่วยหายใจออกไม่ใช่การเร่งความตาย

“การถอดท่อช่วยหายใจออกไม่ใช่การเร่งความตาย แต่เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายจากไปตามธรรมชาติ โดยไม่ขัดกับหลักศาสนาและกฏหมาย ทุกวันนี้ยังมีคนเข้าใจว่าเวลาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วห้ามถอดออก ซึ่งถือว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน” – ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส – ที่ปรึกษาศูนย์กฏหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์

ที่มา : “วิชาชีวิต” บทที่ 5 “มาตรา 12 VS การุณยฆาต” https://www.facebook.com/Cheevamitr/photos/a.390677551330824/800445923687316/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr