การนึกถึงความตายก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้เราเข้าใจสัจธรรมของการดำเนินชีวิต

พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราหมั่นระลึกถึงความตาย ไม่ใช่เพื่อจะให้กลัวตายแต่เพื่อที่จะให้เรารู้จักที่จะดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างดีที่สุด เพราะหัวใจของการดำรงชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดก็คือ ”การดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท” ไม่ ประมาทในอะไรเล่า… 1. ไม่ประมาทในชีวิต ว่าจะยืนยาว 2. ไม่ประมาทในวัย ว่ายังหนุ่มสาว 3. ไม่ประมาทในสุขภาพ ว่ายังแข็งแรง 4. ไม่ประมาทเวลา ว่ายังมีอีกมาก 5. ไม่ประมาทในธรรม ว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยสนใจ ว.วชิรเมธี