ข้าพเจ้ายินดีเต็มใจให้ชีวิตจบสิ้นไปตามธรรมชาติ

“…ข้าพเจ้าถือว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคน รวมถึงการมีชีวิตหรือไม่มี ชีวิตล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงไม่มีความทุกข์ความกังวลหรือความวิตก เกี่ยวกับการมีชีวิตหรือไม่มี ชีวิต และเมื่อสถานการณ์เป็นในลักษณะที่ชีวิตของข้าพเจ้าจะจบสิ้นลง ข้าพเจ้ายินดี เต็มใจ และประสงค์ที่จะ ให้ชีวิตของข้าพเจ้าจบสิ้นไปตามธรรมชาติ โดยไม่ประสงค์จะให้มีการใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือผิดธรรมชาติจนเกินสมควร เพียงเพื่อจะยืดการมีชีวิตอยู่ของข้าพเจ้าให้นานที่สุด ซึ่งอาจจะทำให้ข้าพเจ้ายัง มีชีวิตอยู่แต่ในสภาพที่ด้อยคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรง หรืออย่างทนทุกข์ทรมานต่อตนเอง หรือเป็นภาระอย่าง มากต่อญาติผู้ดูแล ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้น…” นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

ที่มา : ตัดตอนจากหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550