ความรักกับชีวิตเหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่รู้วันข้างหน้า

“ความรักกับชีวิตเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือไม่รู้วันข้างหน้า” – พรวรินทร์ นุตราวงศ์(พยาบาลแอ้) พยาบาลจากวชิรพยาบาล ผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย