เราต้องมองคุณหมอเป็นผู้ให้บริการ

“เราต้องมองว่า คุณหมอเป็นผู้ให้บริการ คนไข้ ญาติ เป็นผู้รับบริการ กฎหมายที่ออกมาเพื่อตอบความต้องการของผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ถ้าในเมื่อเรารู้แล้วว่า เป็นโรคที่รักษาแล้วไม่หาย ถึงแม้ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ไปไกลสามารถยื้อชีวิตผู้ป่วยได้ระยะหนึ่งก็ตาม แต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องทุกข์ทรมาน คนที่เป็นญาติก็ทุกข์ทรมานไม่แพ้กัน สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ เรื่องค่าใช้จ่าย จริงๆ แล้ว กฎหมายพรบ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 12 (หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ดี เพื่อที่จะให้ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ คุยตรงกัน ความต้องการของทั้งสองฝ่ายและวางแผนร่วมกัน ระหว่างคนไข้ หมอ และ ญาติ ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของหมอเท่านั้น หรือญาติเท่านั้น แต่จะเป็นการพูดคุยร่วมกัน ตัดสินใจร่วมกัน…” พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ / กรรมการสมาคมบริบาลระยะท้าย

ที่มา : คม-ชัด- ลึก สิทธิการตาย https://www.youtube.com/watch?v=oEApAMz2vgc