เรามีสิทธิ์ที่จะดูแลชีวิตของเรา

“…ผมเห็นด้วยว่าเรามีสิทธิที่จะดูแลชีวิตของเราในขณะที่เรายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ และเช่นกัน เราก็ควรมีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหรือไม่ ในขณะที่ร่างกาย จิตใจ หรือสภาวะต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นชีวิต อาจจะไม่อำนวยหรือมีความพร้อมพอที่จะทำให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพที่ดีพอ ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความจำเป็นในการมีชีวิตอยู่ของเราผู้เป็นเจ้าของชีวิตแต่เพียงผู้เดียว คงต้องไม่ลืมว่าในขณะที่อัตภาพของชีวิตที่ไม่พร้อมที่จะดำเนินต่อไป ย่อมต้องเป็นเหตุให้ผู้คนที่เรารักหรือดูและเรา ต้องประสบกับความยากลำบากในการรับหน้าที่ดูแลประคับประคองสถานภาพของชีวิตที่เริ่มไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไป ผมเชื่อว่าชีวิตคือการมีลมหายใจเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ดังนั้น ความรักผิดชอบและสิทธิในการเลือกที่จะหมดลมหายใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่เหมาะสมและน่าจะกระทำได้เช่นกัน…” ธรากร กมลเปรมปิยะกุล Tarakorn Kamolprempiyakul ผู้จัดการชุมชนเพื่อการตื่นรู้ Arsom one สถาบันอาศรมศิลป์