หัวใจหรือหลักการสำคัญของPalliativeCare

หัวใจหรือหลักการสำคัญของ Palliative Care สามารถสรุปสั้นๆ ได้เป็น “4C” ดังนี้ (1).Centered at patient and family คือ การให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก เช่นเดียวกับหลักการของPatient – centered medicine โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการรักษา บนพื้นฐานการตัดสินใจร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัว (2). Comprehensive คือ การให้บริการครอบคลุมความต้องการทุกด้านของผู้ป่วยและ ครอบครัวทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การให้ความสำคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วย เจตคติ ส่วนตัว การให้คุณค่าต่อสิ่งต่าง ๆ ความเชื่อความศรัทธาทางศาสนา การใช้เครื่องช่วยชีวิตเมื่อเข้าสู่วาระสุดท้าย การเลือกสถานที่เสียชีวิต การร่วมงานศพ และการช่วยเหลือครอบครัวหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว (3). Coordinated คือ การทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ รวมไปถึงคนในครอบครัว ของผู้ป่วยและชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทาง การแพทย์หลายสาขาทั้งแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบัด นักจิตวิทยา ทำงานประสานกันและเข้าใจบทบาทของกันและกัน ครอบครัว ผู้ดูแลญาติสนิทมิตรสหายก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมสาธารณสุข ในฐานะผู้ร่วมดูแลและเป็นกำลังใจที่สำคัญของผู้ป่วยรวมไปถึง ความช่วยเหลือจากชุมชน ผู้นำทางศาสนา สมาคม และอาสาสมัครต่าง ๆ (4). Continuous คือ ความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล กลับบ้านหรือหรือเสียชีวิตแล้ว ในความเป็นจริงไม่มีสูตรสำเร็จที่เป็นคำตอบ ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายครอบครัว สถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงต้องมีการประเมินผลเป็น ระยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

ที่มา : รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา“พินัยกรรมชีวิต: สิทธิในการตาย (Living Will)” ก.ย. 2557