คลังหนังสือ

วิชาชีวิต

฿0.00
วิชาชีวิต
หลักสูตรวิชาชีวิตฉบับนี้ จุดมุ่งเน้นของหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพชีวิตระยะท้าย และ วิถีการตายอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ โครงการฯได้สืบค้น รวบรวม เรียบเรียง เชื่อมโยง องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ทั้งแพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย อาสาสมัคร และบทความวิชาการที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมองค์ความรู้ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ เนื้อหาในหลักสูตรฯ ประกอบด้วย การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) Hospice care ศาสตร์การตายดี Spiritual Healing ศาสตร์การเจรจาระหว่างบุคลากรการแพทย์ การพยาบาล และผู้ป่วย กฎหมายมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ การุณยฆาต Living will การรักษาที่ไร้ประโยชน์ Pain management การดูแลจิตใจผู้ป่วยและผู้ดูแล เทคนิคการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เรียนรู้กลไกของร่างกายก่อนเสียชีวิต เป็นต้น
ผู้แต่ง : บ.ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จก. รวมรวมและเรียบเรียงเนื้อหา
ราคา 0.00 บาท

รู้ให้รอบตอบเรื่องมาตรา12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

฿0.00
รู้ให้รอบตอบเรื่องมาตรา12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ราคา 0.00 บาท

การเดินทางที่งดงาม

฿0.00
การเดินทางที่งดงาม
การเดินทางที่งดงาม ย่อมเกิดจากการตระเตรียมที่ปราณีต ทีละเล็กทีละน้อย แม้เรายังไม่รู้วันเวลาที่แน่นอนของการเดินทาง แต่อย่างน้อยการได้นั่งลงไตร่ตรอง ทบทวน เรื่อง “ความตาย” ที่ทุกคนย่อมรู้ว่าต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่ง น่าจะดีกว่า รอบคอบกว่ามิใช่หรือ ในวันที่เรายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เราน่าจะได้ทันออกแบบหรือเลือกสรรวาระสุดท้ายของเราได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ทุกสิ่งไหลเรื่อยไปตามชะตากรรม หรือเกิดความขัดแย้งใน กลุ่มคนผู้อยู่ข้างหลัง ชีวามิตร และสสส ชวนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมตัว ในเรื่อง Living will, palliative care, การเตรียมกายใจ, การ ดูแล ผู้ป่วย ระยะ ท้าย, ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและบทความจากinfluencer
ผู้แต่ง : บ.ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จก. รวมรวมและเรียบเรียง
ราคา 0.00 บาท